خدایا به امید تو !

اینم اولین تستمون.....پاسخ تشریحیش رو بعد از تست شماره دو قرار میدیم!

با مبحث گیاهی شروع میکنیم :

1. چند مورد از عبارات زیر برای تکمیل جمله زیر صحیح می باشد ؟

هر سلول گیاهی که.......

1.در هدایت شیره خام نقش دارد فاقد اندامک های غشادار می باشد .

2.کوتین تولید می کند نمی تواند به تار کشنده تمایز یابد .

3. واجد دیواره نخستین نازک می باشد قدرت تقسیم شدن دارد .

4. فاقد اندامک های غشا دار می باشد دارای دیواره دومین است .

الف)1                        ب)2                        ج)3                       د)4

خدا قوت ....